VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“
Велико Търново, България (22 – 24 април 2021)
 

Седма научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2021) ще се проведе в хибридна форма (присъствено и виртуално) от 21 до 24 април 2021 г.

Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Интердисциплинарният форум има за цел да представи научни и научно-приложни разработки, проекти, иновации в областта на културно-историческото наследство (КИН). Основен акцент на KIN2021 ще бъдат съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения в тази широкоспектърна област, както и българският опит в представянето и дигитализацията на културното и историческото наследство. Представяне на изследванията в областта на хуманитарните науки: археология, музеология, историография, медиевистика, архитектура, етнология, фолклористика, културната антропология, лингвистика, литература, музикология, теология, театрално изкуство, изобразителни изкуства, екранни изкуства, и др., както и връзката им с информационните технологии, цифровизация, дигитална конверсия, публикуване на информационни електронни масиви за културното, историческото и научното наследство, систематизация и ефективен достъп.

Разширени версии на представени на форума доклади ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издание, регистрирано в НАЦИД.

ТЕМАТИЧНИ ПОЛЕТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 1. Опазване на КИН: традиции, практики, консервация;
 2. Представяне на КИН: културен туризъм, творчески индустрии, музеи, фестивали;
 3. Дигитализация на КИН: технологии, методи;
 4. КИН, религия, вяра, език: традиция и съвременни практики;
 5. КИН и обучение: формално и неформално;
 6. КИН в интерактивни технологии: образователни игри и апликации;
 7. Достъпност до КИН: информационно и технологично осигуряване, включително за хора с увреждания;
 8. КИН, съхранение и обработка на цифрово знание: цифрови хранилища, бази от данни, невронни мрежи, онтологии и защита;
 9. Управление на КИН: добри практики, дигитален маркетинг и медийно представяне.
Програмата ще включва доклади от водещи специалисти от България и чужбина, кръгла маса, изложба и демонстрации, представящи усилията на учени, културни институции и организации от различни области за документиране, архивиране, представяне и запазване на КИН.

В рамките на КИН2021 ще се организират и представят:
 • Научни доклади и съобщения по обявените теми (до 20 мин/доклад);
 • Представяне на резултати от проекти за документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България;
 
В конференцията се очаква да се включат утвърдени експерти от България, Русия, Узбекистан, Македония, Латвия, Турция, Унгария, Беларус и Германия с богат опит в опазването, представянето и дигитализацията на КИН. Поканват се изследователски институти, университети, библиотеки, музеи, архиви, галерии, представители на бизнеса и туристически информационни центрове за обмяна на опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.
 
 
РАБОТЕН ЕЗИК: български и английски.
УЕБ-СТРАНИЦА: http://www.math.bas.bg/vt/isc-kin/
СРОК ЗА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ С АБСТРАКТ/РЕЗЮМЕ: до 28.02.2021 г.
ПOТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА УЧАСТИЕ: до 09.03.2021 г.
КРАЕН СРАК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПЪЛЕН ДОКЛАД: до 02.04.2021 г.
ПOТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ/ОТХВЪРЛЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ: до 14.04.2021 г.
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: до 19.04.2021 г.
Участие в конференцията, семинар и кръгла маса може да се осъществи и ONLINE чрез ZOOM.
ОТКРИВАНЕ: 22 април 2021 г.
 
Докладите се пулбикуват в регистрирано в НАЦИД издание "Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация" след двойно сляпо рецензиране. Краен срок за рецензиране 01 юни 2021. Публикуване на изданието 30 юни 2021.
 
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:
доц. д-р Галина Богданова (Институт по математика и информатика, Българска академия на науките),
проф. д-р Петко Ст. Петков, (председател на Съюза на учените в България, клон Велико Търново)
доц. д-р Мирко Робов, (Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките)
За контакт с ПК: kin.conference@gmail.com

 
ОРГАНИЗАТОРИ:
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН
ИНСТИТУТ ПО ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ - БАН
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ / ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ФЕСТИВАЛИ – ЕАФФ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Галерия

Новини за фестивала

Виж всички