VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“
Велико Търново, България (12 – 16 април 2022)
 

Осма научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2022) ще се проведе в хибридна форма (присъствено и виртуално) от 12 до 16 април 2022 г.

Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Интердисциплинарният форум има за цел да представи научни и научно-приложни разработки, проекти, иновации в областта на КИН. Основен акцент на KIN2022 ще бъдат съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения в тази широкоспектърна област, както и българският опит в представянето и дигитализацията на културното и историческото наследство. Представяне на изследванията в областта на хуманитарните науки: археология, музеология, историография, медиевистика, архитектура, етнология, фолклористика, културната антропология, лингвистика, литература, музикология, теология, театрално изкуство, изобразителни изкуства, екранни изкуства, и др., както и връзката им с информационните технологии, цифровизация, дигитална конверсия, публикуване на информационни електронни масиви за културното, историческото и научното наследство, систематизация и ефективен достъп.

Разширени версии на представени на форума доклади ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издание, регистрирано в НАЦИД.

ТЕМАТИЧНИ ПОЛЕТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Темите на научния форум са в широките граници на следните изследователски области, без да се ограничават в тях:

  1. Опазване на КИН: традиции, практики, консервация
  2. Представяне на КИН: институции на паметта, културен туризъм, медии, фестивали
  3. Дигитализация на КИН: технологии, методи, дигитална достъпност
  4. Обработка и приложения на цифрови ресурси свързани с КИН
  5. Управление на КИН: стратегии, законодателство, творчески индустрии, дигитален маркетинг
  6. КИН и образование
  7. КИН и богословие: наука, традиции, практики
Програмата ще включва доклади от водещи специалисти от България и чужбина, кръгла маса, изложба и демонстрации, представящи усилията на учени, културни институции и организации от различни области за документиране, архивиране, представяне и запазване на КИН.
 
В рамките на KIN2022 ще се организират и представят:
  • Научни доклади и съобщения по обявените теми (до 20 мин/доклад);
  • Разширени версии на представени на форума доклади ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издания, регистрирани в НАЦИД и Directory of Open Access Journals (DOAJ), Crossref, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ResearchBib, Advanced Sciences Index (ASI), CiteFactor, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Digital Object Identifier (DOI), Google Scholar.
  • Представяне на резултати от проекти за документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в България.
 
В конференцията се очаква да се включат утвърдени експерти от България, Русия, Узбекистан, Македония, Латвия, Турция, Унгария, Беларус и Германия с богат опит в опазването, представянето и дигитализацията на КИН. Поканват се изследователски институти, университети, библиотеки, музеи, архиви, галерии, представители на бизнеса и туристически информационни центрове за обмяна на опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.
 
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
30 Евро / 60 лв. на участник
 
Работен език: български, английски и руски
Срок за заявки за участие с абстракт/резюме: до 07.03.2022 г.
Потвърждение за приемане за участие: до 14.03.2022 г.
Краен срок за изпращане на пълен доклад: до 28.03.2022 г.
Потвърждение за приемане/отхвърляне на докладите: до 04.04.2022 г.
Програма на конференцията: до 04.04.2022 г.
Участие в конференцията, семинар и кръгла маса може да се осъществи и ONLINE чрез ZOOM.
Откриване: 12 април 2022 г.

Интернет адрес на канал в платформа YouTube за излъчване на конференцията: https://www.youtube.com/channel/UCMlltc3enZl5gt2us7GkzAg
 
Докладите се пулбикуват в регистрирано в НАЦИД издание "Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация" след двойно сляпо рецензиране.
 
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:
доц. д-р Галина Богданова (Институт по математика и информатика, Българска академия на науките),
проф. д-р Петко Ст. Петков, (председател на Съюза на учените в България, клон Велико Търново)
доц. д-р Мирко Робов, (Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките)
За контакт с ПК: kin.conference@gmail.com

 
ОРГАНИЗАТОРИ:
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН
ИНСТИТУТ ПО ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ - БАН
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ / ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ФЕСТИВАЛИ – ЕАФФ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Галерия

Новини за фестивала

Виж всички