18 - 20 Април 2019
  Велико Търново      България

Конференции

Contact person:  Доц. д-р. Галина Богданова

ПЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
 „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО:
ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“
Велико Търново, България (18 – 20 април 2019)
 

От 18 до 20 април 2019 г. в рамките на поредното Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново (МТИ2019) ще се проведе Пета научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2019).

Конференцията се посвещава на 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир и 150 г. от основаването на Читалище „Надежда - 1869“.

Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Интердисциплинарният форум има за цел да представи научни и научно-приложни разработки, проекти, иновации в областта на КИН. Основен акцент на KIN2019 ще бъдат съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения в тази широкоспектърна област, както и българският опит в представянето и дигитализацията на научно и културно наследство. Представените на форума доклади и съобщения за научни изследвания, резултати и постижения в областта на КИН ще се публикуват в рецензирана онлайн поредица, регистрирана в НАЦИД.

ТЕМИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (ПОДРЕДЕНИ ПО АЗБУЧЕН РЕД) СА В ШИРОКИТЕ ГРАНИЦИ НА

СЛЕДНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБЛАСТИ, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ В ТЯХ:

 

 1. Дигитална хуманитаристика
 2. Етнология и фолклор
 3. История, археология, архивистика
 4. Изкуствознание
 5. Компютърни науки
 6. Маркетинг в областта на културата: културен туризъм, туристически маршрути
 7. Музеология на 21в.
 8. Осигуряване на достъп до КИН за хора с увреждания
 9. Сериозни игри в областта на КИН
 10. КИН и креативни индустрии: достъп, сигурност и правна защита
 11. Теология

Програмата ще включва доклади от водещи специалисти от България и чужбина, кръгла маса, изложба и демонстрации, представящи усилията на учени, културни институции и организации от различни области за документиране, архивиране, представяне и запазване на КИН.

В рамките на KIN2019 ще се организират и представят:

 • Научни доклади и съобщения по обявените теми (до 20 мин/доклад);
 • Представяне на резултати от проекти за документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България;
 • Семинар „Опазване, дигитализация и представяне на нематериалното културно наследство“;
 • Специална секция на тема културен туризъм, в която участниците в МТИ2019 споделят своя опит (до 10 мин/доклад);
 • Кръгла маса „550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир“.
Демонстрация на индивидуален туристически аудио пътеводител за мобилни устройства GUIDE@HAND;
Изложба на Научния архив на Българска академия на науките;
Изложба „Фолклорът - споделено познание. Минало, настояще, бъдеще“.
 
В конференцията се очаква да се включат утвърдени експерти от България, Русия, Унгария, Беларус и Германия с богат опит в опазването, представянето и дигитализацията на КИН.
 

Канят се изследователски институти, университети, библиотеки, музеи, архиви, галерии, представители на бизнеса и туристически информационни центрове за обмяна на опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

Откриване на конференцията: 18 април 2019 г. в рамките на Международното туристическо изложение "Културен туризъм" - Велико Търново.
Работен език на конференцията: български, английски, руски.
Уеб сайт на конференцията: http://www.math.bas.bg/vt/kin/
Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади и съобщения: до 02.04.2019 г.
Заявките (заглавие и кратко резюме) трябва да бъдат изпратени на kin@math.bas.bg.
Потвърждение за приемане на докладите и програма на конференцията - до 10.04.2019 г.
Докладите и изследователските съобщения, резултатите и постиженията в областта на КИН ще бъдат публикувани в онлайн поредица.
 
Контакти на програмния комитет на KIN2019: e-mail: kin@math.bas.bg
Доц. Проф. Д-р Галина Богданова (Институт по математика и информатика, БАН),
Проф. Д-р Петко Ст. Петков, председател на Съюза на учените в България, клон Велико Търново,
Проф. Д-р Мирко Робов, д-р (Национален археологически институт с музей при БАН).