Научната конференция с международно участие “Живо културно наследство - опазване, практики, информационни технологии” ще се проведе онлайн в периода 20-22 ноември 2020г.

По време на интердисциплинарното събитие ще се дискутират актуални проблеми на глобалната тема за опазване, представяне и дигитализация на културното наследство.

Форумът LCH-2020 ще даде възможност да се обсъди широкоспектърната интерпретация на понятието за живо културно наследство.  От една страна -  като феномен на жизнените културни практики и в общ план - като научно систематизирано дигитално съдържание на разнородни материални и нематериални ценности от музеи, архиви, читалища и др. 

Споделянето на българския и чуждестранния опит в специализираните и интердисциплинарни научни изследвания, обменът на съвременни информационно-технологични решения, ще бъдат полезни в постигането на съдържателно и технологично обновено живо знание за културното наследство.

11 са изследователските области, в чиито широки граници могат да попаднат съдържанията на представените в Kонференцията материали:  „Дигитална хуманитаристика“, „Етнология и фолклор“, „История, археология, архивистика“, „Изкуствознание“, „Компютърни науки“, „КИН и креативни индустрии: достъп, сигурност и правна защита“, „Маркетинг в областта на културата: културен туризъм, туристически маршрути“, „Музеология на 21в.“, „Осигуряване на достъп до КИН за хора с увреждания“, „Сериозни игри в областта на КИН“, „Теология“.

Поканени са изследователски институти, университети, културни институции, организации, за обмяна на опит, идеи и резултати по тематиката на Конференцията.

 

Свързани фестивали

20 – 22 Ноември 2020 Online

Международна научна конференция LCH 2020

Несебър България