19 Октомври 2021     Любопитни факти 

Във връзка с пандемията, довела до сътресения в дейността на фолклорните групи, формации и общностите, съхраняващи нематериалното културно наследство, Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ, проведе онлайн анкета на тема „Какво представлява интерес за Вас?“. Проучването, чиито 23 въпроса отразиха естеството на актуалните проблеми в творческия процес, се състоя в периода 27 септември – 10 октомври 2021г.

Дигиталния въпросник попълниха изпълнители, директори на танцови състави, народни читалища, художествени ръководители, хореографи и мениджъри на формации от България, Русия, Казахстан, Украйна, Индонезия, Иран, Бурунди, Пуерто Рико и Узбекистан.

Обработката на резултатите, получени благодарение на емпиричното изследване, ни представи сведението, че 85,33% от респондентите са посочили темата за фолклора и здравето като много актуална за тях.

Писмено формулираният набор от въпроси известява, че според 82,3% от участниците съхранението на фолклорното изкуство е от изключително значение.

Методът за събиране на факти констатира още, че 87,86% отличават темата за културната политика в страната си като силно значима. Същото процентно отношение, 86%  представят и данните от въпроса, свързан с важността на темата за управлението на дейността на фолклорните групи.

76,7% от анкетираните маркират като много важна идеята за фолклорното образование. На въпроса „Кой е предпочитаният от Вас начин за обучение в областта на фолклорното изкуство?“ 84,8% от  участниците са отговорили  присъствен, 12,13 %  – смесен, а едва 3,03 % – онлайн.

Изследването разкрива, освен че 86,6% от включилите се отчитат като много важни и съветите и добрите практики в областта, но и 87,6% маркират популяризирането на фолклорното изкуство като силно значим казус.

На въпрса „Доколко сте запознати с дейностите и мерките на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО?“ се отчита, че 50% от анкетираните са запознати в голяма степен с приложението на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

45% от анкетираните са посочили, че се интересуват от новини, свързани с фолклора ежеседмично, 42% - ежедневно, а 12% - месечно.

Полезността на участието в местни, национални и международни фестивали и конкурси, анкетираните отбелязват, че участието им в международни конкурси и фестивали без конкурсен характер е водещо – 67%, без да се омаловажат местните и националните събития.

35% пък са отличили като много полезно, а 55% като полезно участието си в онлайн конкурси в областта на фолклорното изкуство.

76% от отговорилите са отбелязали, че имат големи финансови затруднения, свързани с дейността си за запазване на културното наследство. 9% имат финансови затруднения и само 15 % по-скоро не изпитват финансови затруднения.

На въпроса „Бихте ли участвали в специализирана платформа за набиране на средства с цел подпомагане на вашите /на групата/ дейности в областта на запазване и трансмисия на културното наследство?“ – 88,8% от включилите се в проучването отговарят положително с най-големия показател според системата за измерване.

В полетата, предназначени за отворени отговори, преобладават мнения, че основните предизвикателства и проблеми, с които се сблъскват участниците са, свързани с „трудности с транспорта и набирането на финанси за изяви“. Темите, представляващи интерес в сферата на дейност на респондентите се отнасят до „фолклорните обреди и легенди от древността“, „участието по проекти за подготовка на зали и закупуване на костюми“, „предоставянето на финансова подкрепа за запазването на групите“ и „преодоляване на трудностите, свързани с визите за международни изяви“.

Анкетираните дадоха и свои предложения, отнасящи се до „образователната политика в училищата – изучаването на народностни и духовни корени“, „по-добра комуникация и провеждането на повече дискусии, свързани с проблемите в разпространението на фолклора“, както и „финансово подпомагане на развиващите се в изкуството“.

Като генерален извод от направеното проучване, експертите от Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ отчитат, че поради създалата се пандемична обстановка участниците експлицират няколко основни проблема във връзка със запазването и трансмисията на нематериалното културно наследство. Въпреки, че значението на запазването и популяризирането на фолклора е високо оценено, се наблюдават затруднения по осъществяването им. На първо място ниската финансова обезпеченост на групите, недостатъчна комуникативност извън срещите на групите по време на участия в конкурси, фестивали и събития, недостатъчна обучителна програма в областта на управлението на фолклорите групи и ниска информираност във връзка с програмите за приложение на Конвенцията за запазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ като отговорна институция ще предприеме възможните действия за подпомагане при решаването на посочените проблеми. От Асоциацията се надяват, че с общи усилия ще се осъществи напредък и значително облекчение на затрудненията при осъществяване на дейностите по запазване и предаване на следващите поколения на Живото културно наследство.